Noodplan corona

OBS de Zuidooster heeft een corona noodplan ontwikkeld zodat wij, wanneer dit nodig is snel kunnen omschakelen. Dit noodplan heeft als doel ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen vooraf te informeren hoe de school in verschillende situaties handelt zodat hierop kan worden geanticipeerd. De MR heeft met dit beleidsplan ingestemd.

Noodplan Corona

Door het maken (en delen) van algemene afspraken en het werken vanuit vaste uitgangspunten, zorgen wij ervoor dat wij direct kunnen handelen wanneer dit nodig is en ieder zijn rol/verantwoordelijkheden kent. 

De afspraken en richtlijnen die wij volgen, hebben wij opgesteld naar aanleiding van het door het ministerie van OCW ontwikkelde beleid. Het ministerie van OCW en de onderwijssector hebben een beleidsplan opgesteld met vier scenario's waarbinnen de school zich kan bevinden: donkergroen, lichtgroen, oranje en rood. Binnen ieder scenario staan maatregelen en richtlijnen beschreven waar de school zich aan moet houden. In het noodplan corona hebben wij deze maatregelen verwoord naar richtlijnen die gelden op OBS de Zuidooster. Deze richtlijnen gaan in wanneer wij ons binnen een bijpassend scenario bevinden. Het ministerie heeft besloten dat ieder scenario minimaal twee weken geldt. 

Scenario's

 

Scenario's corona noodplan
Scenario Standaardmaatregelen Uitwerking Zuidooster
Donkergroen - basismaatregelen

Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid

Zorgen voor een goede ventilatie

Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM (zie uitwerking)

Het schoolgebouw is volgens de richtlijnen voldoende geventileerd.

Groen - basis + extra aandacht personen met kwetsbare gezondheid

Zie Scenario 1

Zorgen voor personeelsbeleid op maat en heldere afspraken over leerplicht voor kinderen met een kwetsbare gezondheid.

Maatregelen passend bij scenario 1 (donkergroen)+

Personeel

De school zorgt voor een veilige werkplek. Dit is maatwerk. Medewerkers met een kwetsbare gezondheid krijgen mogelijkheid tot afscherming door bijvoorbeeld een scherm of beschikking over mondkapjes en zelftesten.

Leerlingen

Wanneer een (kinder-)arts i.v.m. een kwetsbare gezondheid van kind of gezinslid adviseert het kind niet naar school te laten gaan (ook niet met eventuele beschermende maatregelen), verzorgt de school digitaal afstandsonderwijs. Dit gebeurt alleen in overleg met ouders én op advies van een arts.

Oranje - basis + voorzorg + contactbeperkend

Zie scenario 1,2

We nemen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen

We beperken het contact tussen volwassenen en volwassenen-leerlingen.

Groep 6 t/m 8 en alle volwassenen dragen mondkapjes bij verplaatsing door de school

We hanteren de verschillende uitgangen per verdieping als looproute

We hanteren gescheiden pauzes 

We hanteren afstandsnormen wanneer dat kan, bijvoorbeeld in de teamkamer of buiten de groepen

Er komen geen ouders/verzorgers of externen in de school *alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is maken wij een uitzondering.

Thuiswerken van personeel waar dit mogelijk is volgens de landelijke richtlijnen

Alleen onderwijsactiviteiten in de school. Het personeel gaat z.s.m. na de lestijd naar huis. Geen live-vergaderingen of teamdagen.

Rood - verregaand contactbeperkend

Zie scenario 1, 2 en 3

We beperken het aantal mensen in de school, ook de kinderen.

Er is extra aandacht voor kwetsbare groepen/uitzonderingsgroepen

De helft van de kinderen krijgt onderwijs op school. De andere helft volgt digitaal afstandsonderwijs. Dit doen wij door thuiswerkopdrachten, niet door hybride (tegelijkertijd) onderwijs.

Leerlingen die in een uitzonderingsgroep horen*komen dagelijks naar school.

We werken niet met halve dagen maar met hele dagen op school/thuis waarbij de school afstemt met de BSO’s.

*Uitzonderingsgroepen zijn kinderen waarbij het belangrijk is dat zij altijd naar school kunnen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

-        Kinderen die een kwetsbare positie hebben, op individuele mogelijkheden

-        Kinderen waarvan in ieder geval één ouder een cruciaal beroep heeft

-        Kinderen in een kritische thuissituatie

-        Kinderen met gedrags- en of leerproblematiek waarbij het onmogelijk is om les op afstand goed te kunnen volgen.

Uitvoeren noodplan corona

De school gaat bij het uitvoeren van dit noodplan uit van een aantal vaste uitgangspunten. Wij volgen (zoveel als mogelijk) de richtlijnen van het protocol basisonderwijs, het RIVM en stichting AURO. Deze richtlijnen vormen de basis waarop wij ons beleidsplan verder hebben uitgewerkt.

Het volledige noodplan corona kan worden opgevraagd bij de directie.