7

De leerkrachten van groep 7

Lisa Vessies (maandag t/m vrijdag)

Ik ben Lisa Vessies en sta fulltime voor groep 7. Ik ben 25 jaar en woon in Heemskerk. Het leukste aan lesgeven is het enthousiasme zien bij de kinderen wanneer het kwartje valt en ze de stof begrijpen.

Ik ben in juni 2020 afgestudeerd. Ik heb de eerste anderhalf jaar na het afstuderen op een school in Amstelveen gewerkt en heb daarna de overstap gemaakt naar de Zuidooster.

Hier werk ik sinds maart 2022 en heb het erg naar mijn zin.

Angela Könst (Groep 6-7: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Mijn naam is Angela Könst, ik werk sinds schooljaar 2021-2022 met veel plezier op de Zuidooster. Ik geef 4 dagen in de week les aan de combinatiegroep 6/7. 

Daarnaast ben ik Cultuurcoördinator op de Zuidooster, ik plan de excursies, nodig gastdocenten uit en probeer op allerlei manieren cultuur de school in te brengen. Ik ben een groot voorstander van thematisch werken waarbij er verbinding en samenhang is tussen de verschillende vakken. Mijn streven is om de culturele activiteiten die ik organiseer, maar ook de NME (Natuur en Milieu Educatie) te koppelen aan de thema’s van IPC (voor groep 4 t/m 8), Lijn 3 (voor groep 3) en KleuterUniversiteit (voor groep 1/2) waardoor ze niet losstaand zijn maar echt onderdeel van het lesprogramma. 

Ik ben moeder van 2 volwassen dochters: Emma en Lizzy. Ik woon in Amstelveen en werk ruim 20 jaar in het basisonderwijs. 

Ik vind het belangrijk dat school een fijne, veilige plek is waar kinderen met plezier komen en met elkaar kunnen leren, spelen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Lotte Stegeman (dinsdag)

 

Wat gebeurt er in groep 7?

Lezen, taal en spelling
 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten. Voordrachtslezen.

 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven

 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren

 • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling

 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

Rekenen
 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen

 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen

 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen

 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht

 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)

 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle.

Blink wereldoriëntatie

We werken met een (voor ons) nieuwe methode voor wereldoriëntatie “Blink”. Hierbij staat het aanleren van kennis en vaardigheden centraal en is ook houding erg belangrijk. We gaan ontdekkend en onderzoekend leren waarbij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd en aan de hand van een thema worden gegeven. 

De thema's in groep 7 zijn:

 • Stem op mijn partij
 • Wereldsterren
 • Reis de wereld rond
 • Altijd onderweg
 • De experimentele keuken
Verkeer

Verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)

Topografie

Europa: landen, belangrijke plaatsen, wateren en gebergten

Engels

In de lessen oefenen de leerlingen met de vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast leren ze nieuwe Engelse woorden en zinnen. In groep 7/8 komen de basale grammatica-onderwerpen aan bod die passen bij de opdrachten die ze moeten doen in de les.Na elke twee lessen volgt er een toets.

Overige vakken

Elke twee weken komt er een vakdocent voor muziekonderwijs

We gebruiken een speciale methode voor beeldende vorming en koppelen de creatieve opdrachten aan Blink.

Twee keer per week drie kwartier gym, waaronder conditietraining, van een vakleerkracht.

Een keer in de drie weken Rots en Water.

Zelfstandig leren

De laatste jaren van de basisschool ligt er veel nadruk op het zo zelfstandig en zelfredzaam maken van je kind. De leerlingen worden hierin gecoacht en besteden veel aandacht aan 'leren leren'. De leerlingen krijgen huiswerk mee naar huis, oefenen met planningen maken en leren na te denken over hun eigen leerproces. Veel komt terug in (het maken en plannen van) de weektaak. Belangrijke bagage voor de middelbare school!

Interesse in de maatschappij

Vanaf een jaar of tien beginnen kinderen interesse te ontwikkelen voor politiek en de maatschappij. Veel kinderen kijken naar het Jeugdjournaal (vaak ook op school). De kinderen leren dit jaar onder andere hoe een gemeente wordt bestuurd.

Extra

Naast het geven de reguliere lessen, zijn er genoeg andere activiteiten:

 • Schoolreisjes

 • Culturele uitjes

 • NME leskisten

 • Sinterklaasviering (met surprises)

 • Kerstdiner

 • Paasontbijt