7

De leerkrachten van groep 7

Nathalie Plantinga

Mijn naam is Nathalie Plantinga en werk met veel plezier drie dagen in groep 7. Ik woon samen met mijn man en zoontje in Hillegom. Ik werk nu sinds januari 2016 op De Zuidooster. Ik heb al verschillende groepen lesgegeven en geef nu voor het eerste jaar les aan groep 7. 

Naast dat ik groepsleerkracht ben, ben ik tevens ook leescoördinator hier op school. Zo houd ik mij bezig met het technisch- en begrijpend leesonderwijs op school, de schoolbibliotheek en de Kinderboekenweek. Naast leescoördinator ben ik ook afgestudeerd als dramadocent voor het primair onderwijs. Ik verzorg regelmatig dramalessen die collega's kunnen geven in hun eigen klas. Bijvoorbeeld aansluitend op een Blink Wereld-thema. Vanwege mijn rol als dramadocent, ben ik op school ook betrokken bij de werkgroep cultuur.

Esther van Elsdingen 

In januari 2022 ben ik op De Zuidooster komen werken. Met veel plezier sta ik dit jaar voor groep 7 en groep 8. Ik wil de kinderen graag leren dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werk en hun eigen leren. Zo worden het zelfstandige kinderen die sterk in hun schoenen staan, klaar voor de volgende stap!

Hjalmar Geerlings (groep 7-8)

Na meer dan 20 jaar elders in het onderwijs te hebben gewerkt, ben ik in 2022 gestart op De Zuidooster in groep 8. Ik vind het erg leuk om ook dit jaar weer les te geven in de laatste groepen van de basisschool. Samen met de leerlingen werken aan de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs. Met de leerlingen werken aan vaardigheden die onmisbaar zijn voor een goede doorstroming naar de middelbare school. Schoolkamp, gala, en musical onder andere zijn dan de extra’s die het een bijzonder jaar maken. Ik zet mij in om samen met collega’s, ouders en leerling een passende middelbare school te vinden waar hij/zij zich verder kan ontwikkelen.

Wat gebeurt er in groep 7?

Lezen, taal en spelling
 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten. Voordrachtslezen.

 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven

 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren

 • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling

 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

Rekenen
 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen

 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen

 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen

 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht

 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)

 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle.

Blink wereldoriëntatie

We werken met een (voor ons) nieuwe methode voor wereldoriëntatie “Blink”. Hierbij staat het aanleren van kennis en vaardigheden centraal en is ook houding erg belangrijk. We gaan ontdekkend en onderzoekend leren waarbij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd en aan de hand van een thema worden gegeven. 

Verkeer

Verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)

Topografie

Europa: landen, belangrijke plaatsen, wateren en gebergten

Engels

In de lessen oefenen de leerlingen met de vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast leren ze nieuwe Engelse woorden en zinnen. In groep 7/8 komen de basale grammatica-onderwerpen aan bod die passen bij de opdrachten die ze moeten doen in de les.Na elke twee lessen volgt er een toets.

Overige vakken

We gebruiken een speciale methode voor beeldende vorming en koppelen de creatieve opdrachten aan Blink.

Gym, waaronder conditietraining, van een vakleerkracht.

Een keer in de drie weken Rots en Water.

Zelfstandig leren

De laatste jaren van de basisschool ligt er veel nadruk op het zo zelfstandig en zelfredzaam maken van je kind. De leerlingen worden hierin gecoacht en besteden veel aandacht aan 'leren leren'. De leerlingen krijgen huiswerk mee naar huis, oefenen met planningen maken en leren na te denken over hun eigen leerproces. Veel komt terug in (het maken en plannen van) de weektaak. Belangrijke bagage voor de middelbare school!

Interesse in de maatschappij

Vanaf een jaar of tien beginnen kinderen interesse te ontwikkelen voor politiek en de maatschappij. Veel kinderen kijken naar het Jeugdjournaal (vaak ook op school). De kinderen leren dit jaar onder andere hoe een gemeente wordt bestuurd.

Extra

Naast het geven de reguliere lessen, zijn er genoeg andere activiteiten:

 • Schoolreisjes

 • Culturele uitjes

 • NME leskisten

 • Sinterklaasviering (met surprises)

 • Kerstdiner

 • Lentefeest

 • Zuidoosterfeest