MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat bevoegd is tot het bespreken van alle onderwerpen die de algemene gang van zaken in de school betreft. Op grond van het initiatiefrecht kan de MR aan de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, de onderwijstijden en de schoolgids. Ook kan de MR gebruik maken van het adviesrecht bij bijvoorbeeld het financieel beleid en het organisatiebeleid.

De MR van De Zuidooster bestaat uit een rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van vier leerkrachten en vier ouders. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar voor een tweede periode. Er worden dan verkiezingen gehouden en alle ouders en medewerkers kunnen zich kandidaat stellen. Alleen de directie van de school kan geen zitting nemen in de MR. 

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Het verslag van actuele vergaderingen treft u onderaan deze pagina. Vragen of zaken die u onder de aandacht wilt brengen bij de MR, kunt u richten aan: mr@obszuidooster.nl  

MR leden

OMR (ouders)

  • Anouk Mennema (voorzitter)
  • Jessica Matelski
  • Ryanne van Sabben
  • Jos Runhaar

 

PMR (leerkrachten)

  • Sabiene Kuiper
  • Linda Janssen
  • Nathalie Plantinga
  • Karin Poldermans

 

Recente MR-verslagen