Verlof

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om buiten de reguliere schoolvakanties of andere vrije dagen verlof aan te vragen. Zo’n verzoek moet worden goedgekeurd door de directeur. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorwaarden voor het toekennen van verlof.  

Het kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • Dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
  • Ouders door werk niet tijdens de zomervakantie weg kunnen;
  • Ouders hetzelfde schooljaar niet eerder buiten de schoolvakantie op vakantie zijn geweest;
  • Ouders niet twee weken achter elkaar op vakantie kunnen, in geen enkele schoolvakantie.

Vakanties met een tot enkele dagen vervroegen vanwege goedkopere (vlieg)tickets is geen reden om verlof toe te kennen.

Kinderen kunnen ook verlof krijgen voor het bijwonen van een bijzondere gebeurtenis. Denk hierbij aan een huwelijk of begrafenis. Ook krijgen kinderen verlof voor het bijwonen van gebeurtenissen die passen bij een levens- of geloofsovertuiging. Voor eventuele reisdagen voorafgaand aan religieuze vieringen, wordt geen verlof toegekend.

De directeur mag verlof langer dan 10 schooldagen niet toekennen. In dit geval moet toestemming worden gevraagd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De regels met betrekking tot aanvraag en toekenning van verlof zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties

Aanvraagformulier verlof 

Voor alle verlofaanvragen moet een formulier worden ingevuld. Deze kunnen ouders ophalen bij de administratie of de directie. Ook kunnen leerkrachten het formulier aan de kinderen meegeven. Houd er rekening mee dat verlofaanvragen zes weken van tevoren moeten worden ingediend.

Vier- en vijfjarigen

Wanneer een kind vier jaar wordt, mag het naar school. Het kind is dan nog niet leerplichtig. Dit betekent dat ouders het kind nog buiten de vastgestelde vakanties van school mogen halen. Wij stellen het op prijs wanneer ouders de leerkrachten laten weten wanneer zij van plan zijn hun kind(eren) van school te halen.

Vanaf de vijfde verjaardag, is een kind leerplichtig. Vanaf dit moment gelden ook de regels voor verlof. Wanneer het kind nog moet wennen aan het onderwijsproces is het mogelijk om het kind enige uren per week thuis te houden. Dit gaat altijd in overleg met de directeur en mag maximaal voor vijf uren per week. Vanaf 6 jaar is het kind volledig leerplichtig.

Melding bij de leerplicht

Ongeoorloofd verzuim wordt door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Aalsmeer. Een overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft, doorgaans door middel van een geldboete. Dit geldt zowel voor ouders die hun kind(eren) ongeoorloofd thuislaten als voor de directeur die hiervan geen melding maakt.