Passend onderwijs

Alle scholen vallen binnen het wettelijk kader ‘Passend onderwijs’. Dit houdt in dat er voor alle kinderen een plek moet zijn op een school die aansluit bij hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat ieder kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn een passende onderwijsplek te bieden of te zoeken wanneer de school zelf geen passende plek heeft. Ook zijn scholen verplicht om binnen het onderwijsaanbod brede basisondersteuning te bieden. Dit houdt onder andere ondersteuning bij de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling in.

Op De Zuidooster streven we ernaar om, binnen onze mogelijkheden, passende ondersteuning te bieden voor ieder kind. Dit doen wij zowel binnen als buiten de klas. Wanneer wij de juiste ondersteuning niet (meer) kunnen bieden, zoeken wij samen met ouders en hulp van externen naar een plek waar het kind wel het best tot ontwikkeling komt.

In de schoolgids staat beschreven hoe wij onze zorgstructuur organiseren. De schoolgids is te vinden op de website, onder het kopje 'praktisch'.