Overige vakken

Op De Zuidooster krijgen de kinderen een breed onderwijsaanbod. Naast het thematisch onderwijs en het aanbod van de kernvakken besteden wij wekelijks aandacht aan:

Sociaal-emotionele vorming

Wij gebruiken de methode Kwink ter ondersteuning van de sociaal-emotionele vorming en burgerschap. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is gericht op preventie (bijvoorbeeld van pesten) en de kracht van een veilige groep. Kwink leert kinderen elkaar op een positieve manier aan te spreken op gedrag.

Schrijven

De schrijfmethode Klinkers wordt gebruikt tijdens de schrijflessen. Met afwisselende schrijfoefeningen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, ontdekken zij het belang en plezier van het op een juiste manier kunnen schrijven. Wij besteden aandacht aan de schrijfhouding en fijne motoriek. 

Natuur- en cultuuronderwijs

Voor natuur- en cultuuronderwijs maken wij graag gebruik van onze omgeving. Naast uitstapjes in de eigen streek maken wij gebruik van leskisten van de NME (natuur&milieu educatie), lessen vanuit de bibliotheek en het cultuuraanbod van de gemeente. Ook gaan we op excursie naar musea die aansluiten bij de thema’s vanuit IPC, Lijn-3 of Kleuteruniversiteit. Ouders die een bepaalde expertise hebben of een prikkelend beroep uitoefenen, nodigen wij uit om te komen vertellen.

Een dag per week is er een vakleerkracht muziek in de school die alle groepen muziekonderwijs geeft. Een keer in de twee weken krijgen de groepen van deze vakdocent een uur muziekles. Daarnaast is in de eigen groep aandacht voor muziekonderwijs.

De Zuidooster is in ontwikkeling om een ‘cultuurschool’ te worden. Er is sinds een cultuurcoördinator werkzaam in school. Er is een cultuurbeleidsplan geschreven waarin aandacht is voor een doorgaande ontwikkeling vanaf groep 1 t/m groep 8. Verschillende disciplines (beeldende vorming, drama, muziek, erfgoed, dans) krijgen een plaats in ons onderwijs.

Bewegingsonderwijs

Bewegen is belangrijk. Alle kinderen krijgen daarom twee keer per week gymnastiek van de vakdocent. Zij volgt met de beweeglessen een leerlijn die afgestemd is op de ontwikkeling van de kinderen. De lessen zijn afwisselend ingericht op spelonderdelen of toestelonderdelen.

Naast de wekelijkse gymlessen vinden we het belangrijk dat de kinderen leren dat bewegen hoort bij een gezonde levensstijl. Leerlingen krijgen bij ons iedere dag buitenspeeltijd, in de onderbouw zelfs twee keer per dag. Daarnaast organiseren wij andere evenementen waarbij beweging centraal staat, zoals de Koningsspelen.

Verkeer

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen verkeersles door middel van de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. Al eerder krijgen kinderen thematisch te maken met verkeer, als zij het thema behandelen in de kleuterperiode. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk fietsexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Engels

De methode Blink Engels is een methode voor het aanleren van de Engelse taal, die de leerlingen vanuit de popmuziek uitnodigt om te praten en schrijven in het Engels. Per les wordt bekeken welke invalshoek zich goed leent voor het aanleren van nieuwe woorden. Wij gebruiken deze methode vanaf groep 5.

Topografie

Blink Wereld biedt topografie aan. Dit gebeurt door middel van een spannende online game: TopoMaster. Deze app is samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat beeldmateriaal en aansprekende informatie. Door topografie te combineren met bijzondere weetjes van onder andere dieren, gebouwen en het landschap, onthouden de kinderen de topografie beter. 

Digitale geletterdheid

Wij werken door de hele school aan digitale geletterdheid. De kinderen leren vanaf groep 3 werken met Chromebooks. Ieder kind heeft een eigen Chromebook ter beschikking.

Wij maken gebruik van diverse educatieve programma’s. De lesmethoden voor rekenen, taal en spelling hebben aanvullende oefensoftware waar de kinderen dagelijks mee kunnen oefenen. Tijdens de wereldoriëntatie-lessen leren de kinderen zoeken naar geschikte informatie op het internet en bronnen op betrouwbaarheid te beoordelen. Verder oefenen wij andere vaardigheden zoals het maken van een presentatie of het schrijven van een werkstuk met Google Documents. Wij gebruiken Google Classroom om digitaal thuiswerk klaar te zetten. In de midden- en bovenbouwgroepen is aandacht voor mediawijsheid: jezelf online profileren, het gebruik van social media en herkennen van fakenews.