Overige vakken

Op De Zuidooster krijgen de kinderen een breed onderwijsaanbod. Naast het thematisch onderwijs en het aanbod van de kernvakken besteden wij wekelijks aandacht aan:

Sociaal-emotionele vorming

Wij gebruiken de methode Kwink ter ondersteuning van de sociaal-emotionele vorming en burgerschap. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is gericht op preventie (bijvoorbeeld van pesten) en de kracht van een veilige groep. Kwink leert kinderen elkaar op een positieve manier aan te spreken op gedrag.

Schrijven

De schrijfmethode Klinkers wordt gebruikt tijdens de schrijflessen. Met afwisselende schrijfoefeningen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, ontdekken zij het belang en plezier van het op een juiste manier kunnen schrijven. Wij besteden aandacht aan de schrijfhouding en fijne motoriek. 

Natuur- en cultuuronderwijs

Voor natuur- en cultuuronderwijs maken wij graag gebruik van onze omgeving. Naast uitstapjes in de eigen streek maken wij gebruik van leskisten van de NME (natuur&milieu educatie), lessen vanuit de bibliotheek en het cultuuraanbod van de gemeente. Ook gaan we op excursie naar musea die aansluiten bij de thema’s vanuit IPC, Lijn-3 of Kleuteruniversiteit. Ouders die een bepaalde expertise hebben of een prikkelend beroep uitoefenen, nodigen wij uit om te komen vertellen.

Op De Zuidooster hechten wij belang aan cultuuronderwijs. Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, ontwikkelt het kind een brede kijk op de wereld. Door cultuuronderwijs halen wij de wereld naar de school én gaan wij met de kinderen de wereld in. Wij koppelen het cultuuronderwijs aan thematisch werken: De thema’s van Kleuteruniversiteit, Blink en Lijn3. Het leren wordt hierdoor betekenisvol.

Cultuuronderwijs is niet alleen een doel maar ook een middel op De Zuidooster. Kinderen leren hierdoor vaardigheden die zij in hun verdere leven goed kunnen gebruiken: met een open blik kijken, onderzoeken, samenwerken en reflecteren. Ze krijgen de gelegenheid om te ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze graag doen en hoe ze oplossingen kunnen bedenken voor problemen. Cultuuronderwijs kan de wereld door andermans ogen laten zien.

Wij werken nauw samen met culturele partners uit de omgeving zoals Platform C, Cultuurpunt Aalsmeer en Bibliotheek Amstelland. In mei 2024 heeft De Zuidooster een cultuurconvenant getekend met deze partijen, andere schoolbesturen PO en VO uit de omgeving en amateurkunstverenigingen. In het convenant staat deze samenwerking vastgelegd met als doel samen voor sterk cultuuronderwijs te gaan.

De Zuidooster is een zogenoemde CMK-school, dat staat voor cultuur met kwaliteit. Door deze subsidieregeling, kunnen wij structureel goed cultuuronderwijs bieden aan ieder kind. Zo laten wij zien dat wij cultuur belangrijk vinden op onze school.

Bewegingsonderwijs

Bewegen is belangrijk. Alle kinderen krijgen daarom gymnastiek van een vakdocent. Zij volgt met de beweeglessen een leerlijn die afgestemd is op de ontwikkeling van de kinderen. De lessen zijn afwisselend ingericht op spelonderdelen of toestelonderdelen.

Naast de wekelijkse gymlessen vinden we het belangrijk dat de kinderen leren dat bewegen hoort bij een gezonde levensstijl. Leerlingen krijgen bij ons iedere dag buitenspeeltijd, in de onderbouw zelfs twee keer per dag. Daarnaast organiseren wij andere evenementen waarbij beweging centraal staat, zoals de Koningsspelen.

Verkeer

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen verkeersles door middel van de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. Al eerder krijgen kinderen thematisch te maken met verkeer, als zij het thema behandelen in de kleuterperiode. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk fietsexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Engels

De methode Blink Engels is een methode voor het aanleren van de Engelse taal, die de leerlingen vanuit de popmuziek uitnodigt om te praten en schrijven in het Engels. Per les wordt bekeken welke invalshoek zich goed leent voor het aanleren van nieuwe woorden. Wij gebruiken deze methode vanaf groep 5.

Topografie

Blink Wereld biedt topografie aan. Dit gebeurt door middel van een spannende online game: TopoMaster. Deze app is samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat beeldmateriaal en aansprekende informatie. Door topografie te combineren met bijzondere weetjes van onder andere dieren, gebouwen en het landschap, onthouden de kinderen de topografie beter. 

Digitale geletterdheid

Wij werken door de hele school aan digitale geletterdheid. De kinderen leren vanaf groep 3 werken met Chromebooks. Ieder kind heeft een eigen Chromebook ter beschikking.

Wij maken gebruik van diverse educatieve programma’s. De lesmethoden voor rekenen, taal en spelling hebben aanvullende oefensoftware waar de kinderen dagelijks mee kunnen oefenen. Tijdens de wereldoriëntatie-lessen leren de kinderen zoeken naar geschikte informatie op het internet en bronnen op betrouwbaarheid te beoordelen. Verder oefenen wij andere vaardigheden zoals het maken van een presentatie of het schrijven van een werkstuk met Google Documents. Wij gebruiken Google Classroom om digitaal thuiswerk klaar te zetten. In de midden- en bovenbouwgroepen is aandacht voor mediawijsheid: jezelf online profileren, het gebruik van social media en herkennen van fakenews.