Overgang PO-VO

Het overstappen van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment voor het kind. Wij vinden het daarom belangrijk dit uiterst zorgvuldig te doen. De leerkrachten van groep 7, 8, de intern begeleider en de directie werken samen om tot een passend advies te komen. Ons doel is voor ieder kind de juiste plek te vinden.

Het schooladvies wordt gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden (toetsresultaten en leerpotentie) en de leermotivatie, werkhouding en taakaanpak van de leerling. Zowel resultaten als observaties en ervaringen van leerkracht, ouders en leerling spelen een rol. 

Het tijdspad van de adviesprocedure ziet er als volgt uit: 

Groep 7 

Juni/Juli 

Voorlopig advies

Het voorlopig advies wordt samengesteld door de leerkrachten van groep 7, 8 en de intern begeleider. Dit is een eerste indicatie van de uitstroom op basis van alle tot dan toe bekende gegevens. Deze indicatie wordt tijdens het tweede KOL-gesprek aan ouders en kinderen medegedeeld. In groep 7 geven wij alleen enkelvoudige adviezen en geen kansadviezen. 

Groep 8 

Augustus/ september  

 

BOOM-verwachtingstoetsen

Aan het begin van het schooljaar in groep 8 wordt een leerpotentie, leerstrategieën en leermotivatie test afgenomen. De uitkomsten hiervan worden door de leerkrachten naast de overige toetsresultaten gelegd. Op die manier wordt zichtbaar of de leerling zijn/haar mogelijkheden volledig benut. 

 

Oktober 

KOL-gesprekken 

De resultaten van de BOOM-verwachtingstoetsen worden tijdens de eerste KOL-gesprekken besproken met ouders en kinderen. Ook wordt bekeken of het voorlopig advies, gegeven in groep 7, nog passend is. 

November/

December 

Cito Leerling in Beeld toetsen

In groep 8 worden in november de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO gemaakt. De resultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd en eventueel wordt het onderwijs in de komende periode naar behoefte van de leerling aangepast. 

Januari 

Vaststellen schooladvies + KOL-geprekken

De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de intern begeleider en directie een laatste voorlopig schooladvies vast. Dit wordt tijdens een KOL-gesprek met ouders/verzorgers en de leerling besproken.

Januari/ februari 

Informatiedagen 

In januari (en februari) vinden de informatiedagen op de VO scholen plaats.  

 

Februari

Doorstroomtoets Cito

De Cito Doorstroomtoets wordt afgenomen tijdens de eerste twee volle weken van februari. Wanneer blijkt dat het resultaat van deze doorstroomtoets hoger is dan het gegeven schooladvies, past de school het advies naar boven aan tenzij dit de ontwikkeling van het kind in de weg staat. Het voorlopige advies wordt omgezet naar een definitief advies.

Maart 

Digitale inschrijving VO

De kinderen ontvangen via de leerkrachten een link waarmee ze zich digitaal kunnen aanmelding bij de VO scholen. Zij melden zich, in volgorde van wensen, aan bij meerdere scholen. Mocht er sprake zijn van een loting op een VO school omdat er te veel aanmeldingen zijn, dan wordt het kind geplaatst op een andere school van keuze. De Zuidooster heeft geen invloed op de loting.

April

Plaatsing VO

In april horen alle leerlingen op welke VO-school zij geplaatst zijn. Zij gaan dan op bezoek bij de school en leggen daar de inschrijving vast.