Overgang PO-VO

Het overstappen van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment voor het kind. Wij vinden het daarom belangrijk dit uiterst zorgvuldig te doen. De leerkrachten van groep 7, 8, de intern begeleider en de directie werken samen om tot een passend advies te komen. Ons doel is voor ieder kind de juiste plek te vinden.

Het schooladvies wordt gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden (toetsresultaten en leerpotentie) en de leermotivatie, werkhouding en taakaanpak van de leerling. Zowel resultaten als observaties en ervaringen van leerkracht, ouders en leerling spelen een rol. 

Het tijdspad van de adviesprocedure ziet er als volgt uit: 

Groep 7 

Juni/Juli 

Uitstroom indicatie 

De voorlopige uitstroomindicatie wordt samengesteld door de leerkrachten van groep 7, 8 en de intern begeleider. Dit is een eerste indicatie van de uitstroom op basis van alle tot dan toe bekende gegevens. Deze indicatie wordt tijdens het tweede KOL-gesprek aan ouders en kinderen medegedeeld. 

Groep 8 

Augustus/ september  

 

BOOM-verwachtingstoetsen

Aan het begin van het schooljaar in groep 8 wordt een leerpotentie en leermotivatie test afgenomen. De uitkomsten hiervan worden door de leerkrachten naast de overige toetsresultaten gelegd. Op die manier wordt zichtbaar of de leerling zijn/haar mogelijkheden volledig benut. 

 

Oktober 

KOL-gesprekken 

De resultaten van de BOOM-verwachtingstoetsen worden tijdens de eerste KOL-gesprekken besproken. Ook wordt bekeken of de uitstroom-indicatie gegeven in groep 7 nog passend is. 

November/

December 

Cito toetsen

In groep 8 worden in november de toetsen van het leerlingvolgsysteem gemaakt. De resultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd en eventueel wordt het onderwijs in de komende periode naar behoefte van de leerling aangepast. 

Januari 

Vaststellen definitieve adviezen en KOL-gesprekken

De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de intern begeleider en de directie het definitieve advies op. Dit wordt tijdens een KOL-gesprek met ouders/verzorgers en de leerling besproken.

Januari/ februari 

Informatiedagen 

In januari (en februari) vinden de informatiedagen op de VO scholen plaats.  

 

Maart 

Inschrijving VO

Een uitdraai van het adviesformulier uit ELK en het aanmeldingsformulier voor de VO school worden meegegeven. De kinderen kunnen zich nu inschrijven voor VO-scholen. Zij melden zich, in volgorde van wensen, aan bij meerdere scholen. Mocht er sprake zijn van een loting op een VO school omdat er te veel aanmeldingen zijn, dan wordt het kind geplaatst op een andere school van keuze. De Zuidooster heeft geen invloed op de loting.

April 

Eindtoets Cito

Deze maand wordt de Eindtoets van Cito digitaal gemaakt.

Mei 

Uitslagen eindtoets

De uitslagen van de Cito eindtoets worden bekend gemaakt. Als de uitkomst van deze toets hoger ligt dan het gegeven schooladvies in januari, dan heroverweegt de basisschool het afgegeven advies. De basisschool kan het afgegeven advies handhaven, dit advies is tenslotte gebaseerd op de leerprestaties van een leerling over de afgelopen jaren bij uitzondering aanpassen. Ligt het toets niveau onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het VO de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.