Kernvakken

Wij gebruiken verschillende methodes om de kernvakken (taal, lezen en rekenen) dagelijks inhoud te geven. Wij volgen de lessen uit de methode als leidraad maar ontwerpen daarnaast het eigen onderwijs zodat het betekenisvol wordt. Ook komt hierdoor het onderzoekend en ontdekkend leren beter tot zijn recht. Wij verrijken de lessen bijvoorbeeld door het toevoegen van activiteiten binnen het bewegend of spelend leren. 

Methodes in groep 1-2

Tijdens de kleuterperiode, in groep 1-2, werken wij met de methode Kleuteruniversiteit, een methode die met thema’s inspeelt op de ontwikkeldoelen die passen bij de kleuterperiode. Gedurende een thema staat er een prentenboek centraal. In dat prentenboek wordt een thema behandeld. Verschillende hoeken, creatieve opdrachten en de kleine kring wordt rond dit thema vormgegeven. Door rond een prikkelend thema te werken, dat past bij de belevingswereld van kinderen, wordt op een betekenisvolle manier gewerkt aan de doelen.

Leren lezen en schrijven in groep 3

In groep 3 starten wij met gestructureerd taalaanbod. Wij gebruiken hiervoor de methode Lijn-3. Dit is een thematische taalmethode die inspeelt op de belevingswereld van kinderen. Het aanleren van de letter staat centraal. Door het thematisch aanbod van deze letters, leren kinderen niet alleen nieuwe woorden maar ontdekken ze daarnaast de wereld om zich heen. Lijn-3 heeft aandacht voor samenwerkend leren en bewegend leren.

Taal

Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode Staal. Deze methode biedt zowel een volledige leerlijn taal aan als spelling. De methode biedt differentiatie op drie niveaus. De leerlingen verwerken de leerstof vanaf de eerste dag op hun eigen niveau. Voor de taalbegaafde kinderen is er een plusboek met uitdagende opdrachten.

Binnen de leerlijn taal, legt Staal in ieder thema een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken zij deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan echt met de taal aan de slag. Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto's, die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch. 

Staal spelling werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven en beoogt optimale spellingsresultaten door het aanbieden van een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal spelling is een methode die spelling en grammatica combineert. 

Lezen

Lezen is belangrijk! Wij bevorderen daarom de leesmotivatie van kinderen. Lezen is bij ons een vast onderdeel op het lesrooster. Wij adviseren kinderen ook thuis veel te laten lezen. Dit vergroot de woordenschat en verbetert het technisch lezen. Wij hebben een gloednieuwe bibliotheek met een zeer actuele collectie in verschillende soorten boeken: leesboeken, zoekboeken, Engelse boeken, prentenboeken, informatieve boeken en boeken speciaal ontworpen voor dyslectische kinderen. De schoolbibliotheek heeft een vaste plek in het schoolgebouw. De Zuidooster heeft een nauwe samenwerking met de Bibliotheek Amstelland.

Technisch lezen

Vanaf groep 4 werken wij met de methode Flits! Wekelijks wordt door het gebruik van deze methode aandacht besteed aan het correct en vlot op toon lezen. Wij zien dit als een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met begrijpend lezen in de midden- en bovenbouw.

Wij maken gebruik van BOUW!. Een digitaal interventieprogramma dat wordt ingezet voor leerlingen in groep 2 t/m 4 die iets extra's nodig hebben om het lezen goed op gang te krijgen. Letterster wordt ingezet in de midden- en bovenbouw om het technisch lezen te bevorderen.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 5 gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip is een digitale methode die door middel van actuele teksten vanuit het Jeugdjournaal verschillende strategieën aanleert om teksten beter te begrijpen. Iedere week is een topic uit het journaal het onderwerp van de leestekst. De teksten worden op minimaal vier verschillende niveaus aangeboden, passend bij de jaarlaag en het leesniveau van de kinderen.

Rekenen

De methode Getal en Ruimte junior is het uitgangspunt voor ons rekenaanbod in groep 3-8. Deze methode biedt de leerstof aan met voorbeelden uit het dagelijks leven, het zogenaamde realistisch rekenen. Er wordt gewerkt in drie niveaus: basis, basis met verlengde instructie en een plusaanbod met uitdagende opdrachten. Elke leerling werkt daarnaast met een weektaak op leerniveau waarin de stof zelfstandig wordt verwerkt.