Kwaliteit

De Zuidooster biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs waarbij wij het aanleren van de basis zien als onderdeel van de brede ontwikkeling van het kind.

Het team van De Zuidooster is professioneel en ziet zichzelf als een lerend team. Lesgeven is vakmanschap. Samenwerken is daarin voor ons essentieel. Wij gebruiken elkaars talenten, kennis en kunde om als schoolteam het beste onderwijs te realiseren. Wij blijven nieuwsgierig naar ons onderwijs en durven dit aan te passen als het nodig is.

Schoolbezoeken van verschillende partijen helpen ons de onderwijskwaliteit in kaart te brengen en waar dat nodig is te verbeteren. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van stichting AURO bezoeken onze school met regelmaat. Ongeveer eens in de vijf jaar wordt de school bezocht door de onderwijsinspectie.  De kwaliteitszorg van de school en het bestuur wordt door de inspectie in kaart gebracht waarna een rapport volgt. Het rapport van deze bezoeken zijn openbaar en terug te lezen via www.scholenopdekaart.nl

Opbrengsten

Om de ontwikkelingen van het kind te volgen, nemen wij verschillende toetsen af. Wij gebruiken methodegebonden toetsen om te bepalen of de aangeboden leerstof van de laatste periode is begrepen. De leerkrachten gebruiken de resultaten als signaleringsinstrument. 

Bij de kleutergroepen wordt gedurende het hele jaar het observatieinstrument KIJK gehanteerd om de kinderen goed te kunnen volgen. 

Bij de groepen 3 t/m 8 maken wij tweemaal jaarlijks gebruik van niet-methodegebonden toetsen om de ontwikkelingen van de kinderen in kaart te brengen. Wij gebruiken hiervoor het Leerlingvolgsysteem van Cito. Deze toetsen meten of de kinderen geleerde kennis en vaardigheden flexibel kunnen toepassen. De resultaten worden geanalyseerd en ingezet bij het ontwerpen van het onderwijs voor de komende periode. 

Aan het begin van groep 8 nemen wij de BOOM-verwachtingstoetsen af die het leerpotentieel en de leermotivatie van de leerlingen in kaart brengt. Deze opbrensten helpen ons bij de advisering in groep 8. 

Uitstroom

Aan het eind van groep 8, in april, wordt de eindtoets afgenomen. Scholen zijn hiertoe verplicht. Wij gebruiken hiervoor de centrale eindtoets van Cito. De resultaten van de eindtoets gebruiken wij om het schooladvies, dat in januari is gegeven, te bevestigen of in uitzonderlijke gevallen te heroverwegen. De leerlingen behalen bij deze eindtoets een standaardscore tussen de 500-550. In onderstaande tabel zijn onze gemiddelde scores op de eindtoets afgezet tegen de gemiddelde landelijke scores. 

Schooljaar

Gemiddelde score OBS Zuidooster

Gemiddelde landelijke score

2018-2019

536.5

535.7

2019-2020

Geen score

Geen score

2020-2021

535.2

535.0

2021-2022

536.5

534.8

2022-2023

533.1

534.9

 

Aan het eind van groep 8 stromen de kinderen uit naar het middelbaar onderwijs. In onderstaande tabel staat procentueel weergegeven naar welk onderwijstypen de kinderen zijn uitgestroomd in de laatste vijf jaar. 

Onderwijstype

2019

2020

2021

2022

2023

Praktijkonderwijs

2 %

0 %

3 %

0 %

0 %

Vmbo-basis

6 %

9 %

2 %

4 %

15 %

Vmbo-kader

10 %

4 %

9 %

10 %

13 %

Vmbo-t

21 %

22 %

21 %

10 %

8 %

Vmbo-t /havo

8 %

11 %

11 %

11 %

9 %

Havo

17 %

13 %

19 %

19 %

15 %

Havo/vwo

 11 %

14 %

16 %

15 %

17%

Vwo

25 %

27 %

19 %

31 %

23%