samen vormen we de school!

Extra verlof

 

De leerplichtwet kent vrijstelling van schoolbezoek wegens 'gewichtige omstandigheden'.
De regels voor extra verlof zijn duidelijk geregeld, zoals hieronder omschreven.

Verlof / extra vakantie voor leerplichtige leerlingen

1.    Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is vrijwel niet mogelijk.
De enige reden hiervoor is: wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep (bijv. vanwege seizoensarbeid) van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens één van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben.
In dat geval kan eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen, door de directeur van de school - bij wijze van uitzondering - toestemming worden gegeven voor buitengewoon verlof.
N.B.: 'aard van het beroep' staat niet gelijk aan 'ernstige belemmering' (organisatorische problemen) voortvloeiend uit het beroep.

2.    Een aanvraag voor buitengewoon verlof dienen ouders minimaal acht weken van te voren in bij de directeur, met een werkgeversverklaring waaruit ook de specifieke aard van het beroep blijkt.
Door de aanvrager dient aannemelijk gemaakt te worden dat een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties wegens bovengenoemde omstandigheden niet mogelijk is.

3.    De dagen voor buitengewoon verlof mogen niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar vallen (dus aansluitend aan de zomervakantie).
Als de aanvraag is goedgekeurd door de directeur, vervalt automatisch het recht op een tweede verlofaanvraag binnen datzelfde schooljaar.

4.    Zoals gesteld onder punt 1. wordt het redelijk geacht om eenmaal per schooljaar een gezinsvakantie van twee weken te hebben.
Indien het aangevraagde verlof voorafgaat aan - of aansluit op - een reguliere schoolvakantie waarbij de som van het totaal aantal vrije dagen meer dan tien is, kan het verlof slechts gedeeltelijk worden toegekend. De duur van de reguliere vakantie wordt hierbij als uitgangspunt genomen, waarbij de aangevraagde extra vakantiedagen worden opgeteld, tot een maximum van tien dagen totaal.

5.    Een veronderstelling dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen, is absoluut een misverstand!

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

De leerplichtwet spreekt over verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'. Hieronder vallen omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/ of ouders liggen. Denk hierbij aan de volgende omstandigheden.

Een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden maximale termijn
Verhuizing 1 schooldag
Huwelijk van een (aangetrouwd) familielid t/m de 3e graad binnen de woonplaats 1 schooldag
Huwelijk van een (aangetrouwd) familielid t/m de 3e graad buiten de woonplaats 2 schooldagen
Huwelijk van een (aangetrouwd) familielid t/m de 3e graad in het buitenland 5 schooldagen
Overlijden van een (aangetrouwd) familielid in de 1e graad 5 schooldagen
Overlijden van een (aangetrouwd) familielid in de 2e graad 2 schooldagen
Overlijden van een (aangetrouwd) familielid in de 3e en 4e graad 1 schooldag
Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een (aangetrouwd) familielid t/m de 3e graad maximale termijn
Viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders 1 schooldag
Een medische of sociale indicatie (een verklaring van arts, GGD of een sociale instantie dient te worden overlegd)  n.v.t.
Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen maar geen vakantieverlof n.v.t.

Graden van bloed- en aanverwantschap:
1e graad:    ouder, kind
2e graad:    zus/broer, grootouder, kleinkind
3e graad:    oom/tante, neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouder, achterkleinkind;
4e graad:    oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer/zus ouder),
                         achterneef/achternicht (kleinkind van  broer/zus, betovergrootouder.


Religieuze verplichtingen

De leerplichtwet spreekt hierbij over het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, waardoor de leerling niet op school aanwezig kan zijn. Het gaat hier om verplichtingen, met aandacht voor het feit dat niet alle activiteiten daadwerkelijk verplichtingen zijn. Voor deze verplichtingen is geen toestemming nodig van de directeur van de school. Wel moeten de ouder(s) hiervan minstens twee dagen van tevoren schriftelijk melding doen aan de directeur.

Géén geldige reden voor extra verlof

Géén redenen voor (vakantie)verlof en/of 'gewichtige omstandigheden' zijn:
•     vakantiespreiding;
•     verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al - of nog - vrij zijn;
•     familiebezoek in het buitenland;
•     vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
•     vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
•     een uitnodiging van vrienden/familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
•     vakantie in verband met een gewonnen prijs;
•     eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
•     deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
•     een verlofperiode van ouder(s) gebruikmakend van een levensloopregeling.

Aandachtspunten

Aanvraagformulieren voor verlof buiten schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Het compleet ingevulde aanvraagformulier, inclusief relevante verklaringen en/of onderliggende stukken, dient men minimaal acht weken van te voren in te dienen bij de directeur van de school. Wordt het formulier niet conform de regelgeving ingeleverd, dan kan dat een reden zijn om geen toestemming te verlenen voor het aangevraagde verlof. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Als het een verlofaanvraag betreft tot en met tien dagen, dan is de directeur van de school degene die volgens de wet hierover beslist. Als het een verlofaanvraag is van meer dan tien dagen, beslist volgens de wet de leerplichtambtenaar hierover.

Als er WEL toestemming is, mag de leerling de dag/dagen die zijn aangevraagd van school wegblijven.

Als er GEEN toestemming is, moet de leerling gewoon naar school. Als blijkt dat de leerling de aangevraagde dag/dagen niet op school is, betekent dit dat de leerling ongeoorloofd afwezig is. Dit is strafbaar en kan tot gevolg hebben dat de leerplichtambtenaar een proces verbaal gaat opmaken.
Soms melden ouders hun kind ziek op de aangevraagde dagen. Als blijkt dat dit een onterechte ziekmelding is (luxeverzuim) en/of er twijfels blijven bestaan over de ziekmelding, kan dit eveneens tot gevolg hebben dat er een proces verbaal wordt opgemaakt door de leerplichtambtenaar.

Ouder(s) en de leerling(en) zijn verantwoordelijk voor een eventuele les- en leerachterstand die de leerlingen(en) zou kunnen oplopen, omdat het kind die dag(en) niet aanwezig is op school.

De leerplichtambtenaar heeft regelmatig overleg met de scholen over allerlei leerplichtzaken, waaronder ook de aanvragen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Niet-leerplichtige leerlingen

Leerlingen jonger dan 5 jaar zijn formeel nog niet leerplichtig. Wij rekenen echter wel op hun aanwezigheid. Ook hechten wij  sterk aan continuïteit in het volgen van de lessen door de allerjongsten.
Mocht vanwege bijzondere redenen verlof buiten de reguliere vakanties wenselijk zijn, dan wordt eveneens van ouders van 4-jarigen verlangd dat zij een aanvraagformulier voor buitengewoon verlof invullen en indienen bij de directeur van de school. 

 

Powered by BasisOnline